O utlwile mabapi le ho jaleha ha COVID-19 le ka batho ba eketsehang ba fumanang vaerase letsatsi le leng le le leng.

Empa vaerase e jaleha jwang hantlentle?

Mme e fihlela batho ba bangata hakana jwang kapele tjee?

Kopana le Joe. Re tla bontsha letsatsi la hae ka moo le leng ka teng le ho o bontshwa hore jwang.

Joe o ya khafetheria ya sekolong. Ha moithuti ya bohole ba maoto a 3 thoko le yena a kgohlela, Joe o hema dikokwanahloko tsa vaerase marothoding a mathe.

Jwalo ka divaerase tse ngata, COVID-19 e jaleha ka marothodi a moyeng:

 • O ka hema marothodi ana ha motho ya haufi le wena ya nang le vaerase a kgohlela, a thimola, kapa esita le ha a bua
 • Marothodi a ka fihla le bohole ba maoto a 6 thoko le motho ya kgohlelang

Hape ho ka kgonahala hore o fumane COVID-19 ka ho tshwara sebaka seo motho e mong ya nang le COVID-19 a se tshwereng, ebe o ithetsa sefahlehong.

Ho ka kgonahala hore batho ba bang be le vaerase le ho e jala ba sa tsebe.

 • Matshwao a ho kula a ka nna a se bonahale nako ya matsatsi mme o ka nna wa tshwaetsa batho ba bang nakong ena
 • Ho jaleha ha vaerase ho qala hanyane jwalo ka marothodi, mme a fetohang ho ba molatswana oo hamorao o fetohang phororo
 • Palo ya batho ba kulang e tswela pele ho hola ha vaerase e ntse e nama le ho potlaka haholwanyane
 • Motho ka mong ya nang le vaerase a ka e jala bathong ba 2 ho isa ho ba 3, ho etsa mohlala, haeba batho ba 2 ba ba le vaerase, jwale ba ba ba 4, ebe ba ba 8, 16, 32, 64, 128... jwalo ho fihlela ba di-1,000 ba fumane vaerase

Joe o ja dijo tsa motshehare le Sarah le Latasha, a sa lemohe hore jwale o na le vaerase mme a ka e jala ka ho bua feela.

Matsatsi a mmalwa hamorao, Sarah o ya lenyalong la lelapa mme o qala ho kgohlela... mme a fetisetsa vaerase ho baeti ba bang ba hemang marothodi a yona.

Esita le palo e nyane ya batho ba nkileng karolo dikopanong tse kgolo ba ka fetisetsa vaerase bathong ba bang ba bangata.

Haeba ho se letho le etswang ho fokotsa sekgahla sa ho jaleha, batho ba bangata ba tla kula ka nako e le nngwe le ka nako e kgutshwane.

Latasha o dula lapeng.Ha a jale vaerase.

Ho jalwa ho potlakileng ha COVID-19 ho ka kginwa.

 • Latela ditlwaelo tsa motheo tsa bophelo bo botle le bohlweki, jwalo ka ho hlapa matsoho
 • Dula o kgema le dinako ka divaksine tsa COVID-19
 • Etswa teko bakeng sa COVID-19 haeba ho hlokeha
 • Ntlafatsa putswelo ya moya
 • Latela dikgothaletso tsa se lokelang ho etswa haeba o pepesehile vaeraseng
 • Dula lapeng haeba o belaetse kapa o netefaditse hore o na le COVID-19
 • Batla kalafo haeba o na le COVID-19 mme o le kotsing e kgolo ya ho kula
 • Qoba ho ba le kopano le batho ba belaelang kapa ba netefaditseng hore ba na le COVID-19

Dipakane tsa ho fokotsa sekgahla sa ditshwaetso:

Pharalatsa palo ya batho ba kulang nakong e teletsana hore batho bohle ba se ke ba kula ka nako e le nngwe. Sena se bitswa “ho batalatsa mothinya.” Ho thusa:

 • Ho fa dipetlele le basebetsi ba tlhokomelo ya bophelo sebaka le dimatheriale tseo ba di hlokang ho hlokomela batho ba kulang
 • Ho fa borasaense nako ya ho ithuta haholwanyane ka vaerase le kamoo ba ka e alafang kapa ho e thibela

O ka thusa ho diehisa ho jaleha ha COVID-19 mme wa boloka maphelo!